Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε  την πολιτική απορρήτου. Η ύψιστη προτεραιότητά μας στο Gryspos Hotel δεν περιορίζεται μόνο στο να σας προσφέρει μια ωραία διαμονή, αλλά και να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 που είναι επίσης γνωστοί ως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R.). Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου στοχεύει να σας παρέχει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν πιστεύετε ότι πρέπει να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας σας.

 Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ο Ελεγκτής για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που σχετίζεται με την προστασία δεδομένων είναι:
Ξενοδοχείο «Gryspos»
Όρμος Αιγιάλης
Αμοργός 84008, Ελλάδα
Email: info@grysposhotel-amorgos.com
Τηλ: (+30) 2285073412

Ορισμοί

Ακολουθεί ένα σύντομο λεξικό με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους όρους που θα συναντήσετε σε αυτήν τη Σημείωση Πολιτικής Απορρήτου:

α) Προσωπικά δεδομένα: οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο που ταυτοποιείται ή μπορεί να προσδιοριστεί («υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τους φυσικούς, φυσιολογικούς, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.
β) Υποκείμενο δεδομένων: κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή είναι ταυτοποιήσιμο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.
γ) Επεξεργασία: κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση ή διάθεση με άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.
δ) Περιορισμός επεξεργασίας: η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
ε) Ελεγκτής: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.
στ) Επεξεργαστής: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.
ζ) Συγκατάθεση: οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων με την οποία αυτός ή αυτή, με μια δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, υποδηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν.
η) Προφίλ: κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελείται από τη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση αυτού του φυσικού ατόμου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, προσωπικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

Τα δικαιώματά σας

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα βάσει του G.D.P.R .:

α) Το δικαίωμα ενημέρωσης. Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, πρέπει να σας ενημερώσει ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, για ποιο σκοπό και σε ποιον άλλο μπορεί να περάσουν τα δεδομένα.
β) Το δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να δείτε ποια δεδομένα σας κρατά ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων
γ) Το δικαίωμα διόρθωσης. Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τυχόν εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που σας κρατούν.
δ) Το δικαίωμα διαγραφής ή επίσης γνωστό ως "το δικαίωμα να ξεχαστεί". Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράψει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να τα διαγράψει χωρίς καθυστέρηση.
ε) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε προσωρινά διακοπή της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
στ) Το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να διαβιβάζετε αυτά τα δεδομένα σε άλλο ελεγκτή.
ζ) Το δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας που δεν συνάδει με τον πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, του αυτοματισμού και του άμεσου μάρκετινγκ.
η) Δικαιώματα σε σχέση με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και το προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να:

Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς

Είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι όσον αφορά το ενδιαφέρον των επισκεπτών του ιστότοπού μας για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Εάν είστε είτε ένας από τους καλεσμένους μας, πελάτες είτε επισκέπτης του ιστότοπού μας, φροντίζουμε να μην συλλέγουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, εκτός εάν τα παρέχετε με δική σας πρωτοβουλία επικοινωνώντας μαζί μας ή συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα του ιστότοπου ή οποιασδήποτε άλλης μηχανής κρατήσεων με την οποία συνεργαζόμαστε.

Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Σκοπός και χρήση προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα δικαιολογείται εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι πληροφορίες σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο από τους σκοπούς που καθορίζονται παρακάτω:

Μάρκετινγκ: Σε συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις συναίνεσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου. Μπορείτε πάντα να εξαιρεθείτε ζητώντας να εξαιρεθείτε από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή.

Στατιστικοί σκοποί: Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για στατιστικούς σκοπούς, μπορείτε απλά να επιλέξετε να μην παραχωρήσετε την άδειά σας στις φόρμες ιστού με τις οποίες συλλέγουμε τις πληροφορίες σας. Τα στοιχεία σας δεν θα ανταλλάσσονται, δεν θα πωλούνται ή θα μεταβιβάζονται εκτός της εταιρείας μας, ούτε θα παρέχονται σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία εάν απαιτείται από το νόμο να το πράξουμε, για σκοπούς επιβολής του νόμου ή για άλλα ζητήματα δημόσιας σημασίας.

Δεδομένα ανηλίκων

Ο ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Ούτε συνειδητά συλλέγουμε πληροφορίες από αυτούς. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία από ένα παιδί χωρίς κατάλληλη και επαληθευμένη γονική συγκατάθεση, θα προσπαθήσουμε το καλύτερο δυνατό να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

Διάρκεια  διατήρησης δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα αυτό δικαιολογείται από τον σκοπό της επεξεργασίας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης. Μετά από αυτήν την περίοδο, τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς θα διαγραφούν με ασφάλεια.

Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων, λαμβάνουμε λογικές προφυλάξεις και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, αφού κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και αποχωρήσετε από τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε άλλους ιστότοπους που δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση απορρήτου. Πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση απορρήτου που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Διαβάστε αυτήν τη σελίδα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας. Αυτή η πολιτική θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2020.

Στοιχεία επικοινωνίας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για να υποβάλετε ερώτημα ή να διαχειριστείτε τις πληροφορίες σας:
Στείλτε μας email στο: info@grysposhotel-amorgos.com
Καλέστε μας στο: (+30) 22850 73412
Στείλτε μας στο: Όρμος Αιγιάλης Αμοργός 84008, Ελλάδα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRYSPO´S Στούντιο & Διαμερίσματα

ΑΜΟΡΓΟΣ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αιγιάλη, 84008, Αμοργός, Κυκλάδες
Τηλ.: 22850 73412, Κιν.: 6936 121462
info@grysposhotel-amorgos.com
Ανοιχτά: από Απρίλιο έως Οκτώβριο
HEALTH FIRST ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Τοσίτσα 29, 16346, Ηλιούπολη, Αττική
Κιν. 6936 121462

Hotel MH.T.E: 1174Κ033Α0882701 | Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 122777301000 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014